کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۵۶۹۶۵ ویدئو

فیلم سخنرانی ربع پهلوی به زبان فارسی ، انگلیسی ، فارسی ، انگلیسی ، فارسی و ...

ربع پهلوی در حال سخنرانی به زبان فارسی، انگلیسی، فارسی، انگلیسی، فارسی و ???????? خوب شد کوروش کبیر عمرش به دنیا نبود که همچین چیزی رو ببینه