کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۱۳ ویدئو

رسالت بزرگ ما

قسمتی از صحبت های شهید عارف دکتر مصطفی چمران با عنوانرسالت بزرگ ما... رسالت بزرگ ما