کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

والدینم طلاق گرفتند،من نزد مادرم ماندم. اگر نخواهم پدرم را ببینم گناه می کنم؟

والدینم طلاق گرفتند،من نزد مادرم ماندم. اگر نخواهم پدرم را ببینم گناه می کنم؟