کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۴۹۸۳ ویدئو

پیشی کوچولوی ناز و تنها

تاوقتی که چنین گربه های ناز و بی پناهی داریم که در نامهربانیهای خیابان از بین می روند نخریم به سرپرستی بپذیریم!!