کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۷۹۷ ویدئو

صداهای انقلاب محمود طالقانی

سید محمود طالقانی از موسسان نهضت آزادی بود. در دوران پهلوی بیش از ده سال را در زندان و تبعید گذراند. آبان 57 از زندان آزاد شد و تا بازگشت آیت الله خمینی، به نوعی رهبر نیروهای انقلابی در ایران بود. بعد از انقلاب پیوسته تندروی ها را نقد می کرد. شهریور 58 سه روز بعد از خطبه ای که در