کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۱۳ ویدئو

دیگر نیاز به عمل برای تخلیه سنگ کلیه نیست

مشاوره تخصصی کادر درمانی فردوسی:09374343412 دیگر نیاز به عمل برای تخلیه سنگ کلیه نیست