کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۵۷۹ ویدئو

دانلود دوره آژور - محلی سازی برنامه و جهانی سازی چیست؟...

What Is Application Localization and Globalization? -دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=85223 دانلود دوره آژور - محلی سازی برنامه و جهانی سازی چیست؟...