کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۱۲۲ ویدئو

ارتش سوکوبوس

زوال اسرائیل قسمت اول ارتش سوکوبوس نژاد پرستی ، قبیله ای غیرانسانی به همراه جنایت، دروغ پردازی و تحریف_تاریخ اینها همه از مشخصات برجیز