کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۰۹۶ ویدئو

چرایی عدم دخالت مستقیم رهبر انقلاب با حکم حکومتی برای حل مشکلات کشور

بیست و پنجمین شماره صدای انقلاب حسن_عباسی در مصاحبه با صدای انقلاب پاسخ داد پرسش پر تکرار در خصوص چرایی عدم دخالت مستقیم رهبر_انقلاب با حک