کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۰۹۶ ویدئو

نمک خوردن و نمکدان شکستن ترامپ علیه فرانسه

درست چند روز پس از پذ�را�� گرم رئ�س جمهور آمر�کا و همسرش در ن�رماند�، ترامپ laquoجنگ تجار� جد�د�raquo را عل�ه فرانسه در حوزه نوش�دن� آغاز کرد