کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

تولید محصولات رنو و پژو بدون حضور آن ها در ایران

در حالی که شرکتzwnjهای خودروسازی رنو، پژو و سیتروئن، پس از خروج آمریکا از برجام، ایران را ترک کردهzwnjاند، شرکتzwnjهای خودروساز داخلی سعی دارن