کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۵۲۰ ویدئو

کلنی زنبورهای عسل، نمونه ای بی نقص از کار جمعی

- سخنرانی ارائه شده با موضوع کلنی زنبورهای عسل، نمونه ای بی نقص از کار جمعی در سومین دوره سخنرانی های علمی-ترویجی UT-TEDدر اردیبهشت ماه 1398 - دانشگاه تهران- سخنران: مهدی اخوان مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی - گرایش پرورش زنبورعسل - دانشگاه تهران کلنی زنبورهای عسل، نمونه ا