کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۴۵۳ ویدئو

روایتی شنیده نشده از عتاب رهبرانقلاب به برخی وزرا که فعالیت حزبی میکنند

روایتی شنیده نشده از عتاب رهبرانقلاب به برخی وزرا که فعالیت حزبی میکنند