کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۲۶۲۰ ویدئو

حالوهوای این فرزند شهید در تشییع پدر، دل سنگ را آب میکند

حال وهوای این فرزند شهید در تشییع پدر، دل سنگ را آب می کندمحمد صبحی الجلدیلیامدادگر فلسطینی، ماه گذشته به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شد و روز دوشنبه به شهادت رسید. حالوهوای این فرزند شهید در تشییع پدر، دل سنگ را آب میکند