کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۱۰۵۵۵ ویدئو

آفتاب شرقی - راه های نفوذ شیطان - 21 خرداد 1398

برنامه آفتاب شرقی، مجموعه ای است که هر روز با آیتم های متعدد و متنوع در لحظات نورانی اذان ظهر از برنامه سیمای خانواده، پخش می شود.تهیه کننده برنامه آفتاب شرقی جعفر شعاعی است که به بیان ایشان در آفتاب شرقی به بیان شاخص ها و ملاک هایی پرداخته شده است که از سوی عالمان دینی مطرح می ش