کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۷۱۰ ویدئو

ماهیگیری با قلاب در سواحل دوبی

ساخت بزرگترین جزایر مصنوعی جهان در دوبی به شکلzwnjگیری نوعی زیستگاه طبیعی برای گونهzwnjهایی از آبزیان در این مناطق انجامیده است