کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

ماهیگیری با قلاب در سواحل دوبی

ساخت بزرگترین جزایر مصنوعی جهان در دوبی به شکلzwnjگیری نوعی زیستگاه طبیعی برای گونهzwnjهایی از آبزیان در این مناطق انجامیده است