کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

گوشههایی از جلسات تمرینی تکنیکهای سنگنوردی باشگاه کوهنوردی تهران

گوشههایی از جلسات تمرینی تکنیکهای سنگنوردی باشگاه کوهنوردی تهران