کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۱۰۵۷۰ ویدئو

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقبندکنندهای سریال--- httpsdownload-thesiscomproductd8a7d8b1d8a7d8a6d987-db8cdaa9-d985d8afd984-d8acd8afdb8cd8af-db8cd8a7d8afdaafdb8cd8b1db8c-d8a8d9