کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

شناسایی نفوذگران با کمک مفهوم شبکه اجتماعی

  • آموزش
  • 1
  • 0
  • پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۲:۱۳
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

شناسایی نفوذگران با کمک مفهوم شبکه اجتماعی----

https://download-thesis.com/product/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/