کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۶۵۵ ویدئو

چگونه من در غزه از خاکستر و خرده سنگ بلوک درست کردم

مجد مشحراویدر حال راه رفتن در بین خراب های جنگ همسایگانش در غزه بود که فکری به ذهنش خطور کرد چه مشود اگر او بتواند خرده سنگ بردارد و به