دختر خانم ناراحت نشو اگه بهت بدبین شدیم!!!

ظاهرت داره باطنت رو جلوه گری میکنه!!!