کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۱۷۷ ویدئو

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در اداره کل امور مالیاتی استان فارس

  • آموزش
  • 3
  • 0
  • دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱:۰۶
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در اداره کل امور مالیاتی استان فارس---

https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/