کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۰۶۶۰۷ ویدئو

بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر)

  • آموزش
  • 6
  • 0
  • شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲:۱۱
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر)---

https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7/