کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۲۵۱ ویدئو

خطر از بین رفتن حکومت اسلامی در اثر نفوذ ستاره آشوب!

#آتش به اختیار یک #سرباز وطن در اثر خطر از بین رفتن تمامیت ارضی حکومت اسلامی تحت لوای سیاست اوراسیاگرایی روسیه و چین، آزادسازی مناطق و خصوصی سازی افسارگسیخته و خیزش #حزب الله! خطر از بین رفتن حکومت اسلامی در اثر نفوذ ستاره آشوب!