کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۶۵۳ ویدئو

آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF ایران 2

مسابقات فتح پرچم http://ctf-zone.ir آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF ایران 2