کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۰۱۹۳۲ ویدئو

دعای جوشن کبیر با صدای زیبای شیخ مصطفی

دعای جوشن کبیر
با صدای زیبای شیخ مصطفی به همراه آیات به صورت تصویر با ترجمه
التماس دعا