گل چهارم زنیت به کراسنویارسک با پاس گل آزمون

گل چهارم زنیت به کراسنویارسک با پاس گل آزمون