چرا بخاطر انجام گناهی باید هزاران سال عذاب بشویم؟

چرا انسان برای انجام گناهی در آخرت باید هزاران سال عذاب شود در صورتی که در دنیا چند ده سال بیشتر عمر نکرده است؟

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت