مستندمعرفی شهرباباحیدر(استان چ-بختیاری-شهرستان فارسان

مستندزیبادرراستای معرفی خصوصیات وویژگی های شهرباباحیدر(شهری بارویکریدی بی نظیروبافرهنگ(شهری که هنچون نگینی می درخشداین شهرکه به شهرسادات هم معروف است در45کیلومتری مرکزاستان ودارای بخش است(بخش باباحیدر(شامل چندروستای زیباوبی نظیرهم می باشد)

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت