پیش بینی وضع هوا 17 بهمن96

اصغری کارشناس هواشناسی: بعد ازظهر موجی از بارندگی وارد کشور خواهد شد.