هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره رعایت نکردن استاندارد توسط خودروسازان هشدار داد.