در برابر طوفان 1

مجموعه مستند "در برابر طوفان" - روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم - کارگردان : مهدی نقویان - ق 1 ( عوامل انقراض قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه ) / https://t.me/sajahad