معرفی تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری

معرفی تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری / معرفی تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در 2018 به روایت مجید خدابخش