حیوانات چگونه دنیا را میبینند؟

ایا حیوانات رنگ ها را تشخیص میدهند ؟ایا حیوانات دنیا را مانند انسان میبینند؟در ای ویدئو تفاوت دنیا از دید حیوانات و انسان مقایسه شده است.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت