کامپیوتر کوانتومی چگونه کار می کند؟

کامپیوتر کوانتومی چگونه کار می کند؟/ کامپیوترهای کوانتومی بر این خاصیت تکیه دارند که ذرات منفرد مانند فوتون ها می توانند همزمان در موقعیت های مختلفی وجود داشته باشند، در هر لحظه ی خاص، ما تنها از احتمال وجود فوتون در یک حالت خاص آگاهی داریم. در نتیجه به جای اینکه همانند کامپیوترهای امروزی مسأله را به مجموعه ای از 1 ها و 0 ها خرد کنیم، آن را به صورت وضعیت اولیه جفت فوتون ها در کامپیوترهای کوانتومی بارگذاری می کنیم.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت