کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۶۳۰۶ ویدئو

سلام بچه ها بیایید در مورد حیوانات یاد بگیریم | Learn Animals in Persian for Kids| قطار حیوانات

فیل - Elephantخرس پاندا - Pandaزرافه - Giraffe میمون - Monkeyشیر- Lionببر - Tigerگوسفند - Sheepخوک - Pigگاو - Cowسگ - Dog