کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۲۴۹۰ ویدئو

وقتی بازی جدی میشه

وی سال های زیادی از زندگی اش را به آموختن کنگفو از استاد شیچین در ارتفاعات تبت گذرانید...