کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۲۱۵۰ ویدئو

دانشمند باغیرت و کوخ نشین ایرانی

در این مملکت که پول ها و عنوان ها را فقط به بازیگران و فوتبالیستها میدهند و دانشمندان در کوخ زندگی میکنند بنازم به غیرتت جوانمرد ایرانی سیلبریتی ها فقط حرف هستند که ادای تورو در میارن