کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۰۹۶ ویدئو

انگری بردز واقعی در ایستگاه فضایی

فضانورد برجسته ایستگاه بین المللی فضایی، دان پتیت و انگری بردز متن خبرhttp://sinapress.ir/news/10632