کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۸۲۰۵ ویدئو

فیتیله نمایش رها کردن پدربزرگ، گروه فیتیله، کلیپ زیبا و شاد، fitile jome tatile

نمایش رها کردن پدربزرگ با حضور عموهای فیتیله ای در برنامه فیتیله جمعه تعطیله