ناتوانی مولر در مقابل شوت کاکرو در فوتبالیستها 1

این از کاکرو که معمولا شما این بازی را میکنید این شوت نیست. یک راه دارد . اگر زیادی در مقابل آلمان ببازیذ 100% این شوت به وجود می آید.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت