کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۸۵۳۱ ویدئو

Significant Form

کلایو بِل، منتقد و مورّخ هنری انگلیسی و عضو گروه بلومزبری بود. اندیشه‌های او را در چارچوب فُرمالیسم قرار می‌دهند و او در همین چارچوب، مفهوم فُرمِ معنادار را مطرح کرد.