کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۹۳۹ ویدئو

مرگ استاد پیر به دست ردهود

رد هو به یک ماده برخورد می کند و بزرگ میشود و حافظه خود را از دست میدهد و آن ماده به دستور میده که استاد پیر را بکشد