کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۴۶۳۲۵ ویدئو

خانه بهنام تبریز

این‌ بنا كه‌ قدیمی‌ترین‌ خانه‌ دانشكده‌ معماری است. از اواخر دوره‌ زندیه‌ (قبل‌ از زلزله‌ مهلک سال‌ 1193 هـ.ق‌) به‌ یادگار مانده‌است‌ و دیواره‌ نگاری‌های موجود در آن‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ زندیه‌ است، خود شاهد مدعا است‌. در روایت‌ است‌ كه‌ والی شهر تبریز (اعتمادالدوله‌) در این‌ خا