کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۸۷۸ ویدئو

فرزندان کاندیداهای ریاست جمهوری کجا هستند

امروز وظیفه سنگینی از جانب خداوند به مردم ایران محول شده است و آن حفاظت از پیروزی بزرگترین و با شکوه‌ترین انقلابی است که با اراده خداوند و خواست مردمی که سستی و غفلت قرون را کنار گذاشته اند به رهبری امام خمینی (رضوان اله علیه) به انجام رسید تا در چشم مستکبران تاریخ نشانی باشد از