کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

رد هرگونه تماس برجامی ایران با امریکا

سخنگوی وزیر امور خارجه درباره نامه وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکاری با حضور ایران و چند کشور دیگر و امکان موافقت ایران: هیچ تماسمستقیم و غیر مستقیمی درباره برجام با آمریکا نداشته ایم. رد هرگونه تماس برجامی ایران با امریکا

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت