کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

معرفی بسته خدمتی مراقبت تسکینی

اساتید گرامی سرکاران خانم دکتر مرضیه حسنپور از دانشکده پرستاری دانشگاه تهران و هایده حیدری از دانشکده پرستاری دانشگاه شهر کرد معرفی بسته خدمتی مراقبت تسکینی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت