کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

ترکمنی - چادر سایمن ده یتیم نینگ حقنی ایمگ حرام

موضوع به فارسی : خوردن مال یتیم در سوگواری ها نیز حرام است.موضوع به ترکمنی : چادر سایمن ده یتیم نینگ حقنی ایمگ حرام.سخنران : مفتی حافظ امان الله یلمه ترکمنی - چادر سایمن ده یتیم نینگ حقنی ایمگ حرام

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت