کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاستآه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاستمثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آبدر دلم هستی وبین من وتو فاصله هاستآسمان با قفس تنگ چه فرقی داردبال وقتی قفس پر زدن چلچله هاستبی هر لحضه مرا بیم فرو ریختن استمثل شهری که به روی گسل زلزله هاستباز می پرسمت از مسئله دور

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت