کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۰۷۲ ویدئو

گوشت قرمز هم سر ارزان شدن ندارد

شبکه یک - 28 بهمن 99- 14:00 | باوجود مازاد تولید دامداران و ثابت ماندن بهای دام زنده، قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر افزایش یافته است. گوشت قرمز هم سر ارزان شدن ندارد